Tâm Do Phật Sinh - Phật Tuỳ Tâm Chuyển

Tâm Do Phật Sinh - Phật Tuỳ Tâm Chuyển

Vui lòng gọi...

Đặt mua

 

TÂM DO PHẬT SINH
PHẬT TUỲ TÂM CHUYỂN
Phật dạy chúng sinh cất chùa
Đúc vẽ hình tượng thắp đèn rãi hoa,
Ngày đêm 6 thời quanh tháp hành đạo
Ăn chay lễ bái, Làm hết thảy các công đức ấy đều thành đạo.
Nhưng tất cả chúng sinh ngu tối căn cơ thấp kém chẳng tỏ nghĩa lý sâu màu nên thế gian mới mượn việc Hữu Vi để mà ví dụ. Nói chùa cũng như nói nơi thanh tịnh nếu dứt trừ 3 độc thường tình 6 căn thân tâm rỗng lặng trong ngoài thanh tịnh đó là nghĩa cất chùa trong tâm vậy.
Còn nói đúc vẽ hình tượng là nói chúng sinh mong cầu đạo quả các hành để tu là học theo chân dung diệu tướng của như lai chứ ngài đâu nói chuyện Hữu Vi vật chất .
Cho nên người cầu giải thoát lấy thân làm lò dụng pháp làm lữa trí huệ làm thợ khéo tay bồi đắp. 3 tụ tịnh giới 6 độ là khuôn đúc , tâm như tánh phật trông như vào khuôn giới luật.
Còn nghĩa thắp hương là thắp hương chánh pháp vô vi xông lên tẩy sạch các nghiệp ác vô minh , hương chánh pháp có 5 thứ.
1 là hương giới, hay dứt ác tu thiện.
2 là hương định, là tin sâu đại thừa tâm không thối chuyển.
3 là hương huệ , là quán sắt trở vào trong tự thân tâm
4 là hương giải thoát dứt hết trói buộc,
5 là hương giải thoát tri kiến , xét soi tường tỏ thông duốt không trở ngại, đó chính là ngũ hương tối thượng.
Phật bảo các đồ đệ đốt ngũ hương vô giá này để cúng dường 10 phương chư phật , chúng sanh ngày nay chẵng hiểu nghĩa chân thật của Như lai , chỉ dùng lữa ngoài mà thắp hương dâng hình tướng bê tông khắp thế gian để mong cầu phước báu tạo nên mê tín dĩ đoan, còn nói nghĩa rải hoa cũng vậy.
Lai đem chánh pháp mà giảng dạy lợi ích chúng sinh thấm nhuần pháp tánh như bố thí trang nghiêm, thứ hoa công đức này cứu cánh hàng ngàn năm còn mãi không bao giờ héo tàn , nếu ai rãi hoa như thế sẽ vô lượng phước,
Nếu nghĩ cắt xén thảo mộc để lấy hoa mà rải thì thật là vô lý,
Luôn luôn đốt đèn ý nói là cái tâm luôn sáng nên ai muốn càu giải thoát phải lấy tâm làm đài các triết huệ làm dầu
Thường thắp đèn chân chánh giác chiếu phá tất cả vô minh đêm tối , hảy dùng pháp này khai thị dẫn dắt lẫn nhau , nhu 1 ngòn đèn mồi ra trăm ngàn ngon gọi là vô lượng vô tận đăng , ý nghĩa Nhiên đăng là vậy , chúng sinh chẳng hiểu lời nói phương tiện nên lạo đắp chấp hữu vi dùng đèn dầu thế gian đốt lên soi nhà trống và tạo nên lễ thả hoa đăng rồi bảo làm theo kinh đó có phải ngu muội chăng.
Vì sao vậy ? Vì phạt phóng ngọn hào quang ở luân sa 6 chính giữa 2 chân mày đủ chiếu hết 18 ngàn cỏi nước phương đông sao lại phải đợi đèn dầu thế gian thắp dâng cúng.
6 thời hành đạo là nói đến 6 căn, luôn thực hành phật đạo tu các hạnh giác điều phục 6 căn mãi mãi không hở,
Còn quanh tháp hành đạo là ám chỉ tháp chùa tự mình dựng lên trong thân tâm đó, nghĩa thường sinh giác huệ quanh tháp , các vị Phật thánh xưa nay đều như vậy mà nhập nết bàn,
Người đời nay chẳng hiểu lý nên không thực hành nơi tâm, chấp trở ra mà tìm đem tám chướng ngai mà vòng quanh tháp thật là sai lầm hồ đồ không chút thăng tiến,
Còn nói đến ăn chay nếu không hiểu lý này thì nhọc công vô ích có nghĩa là Tề Bình Thân Tâm không để tán loạn. chữ Ăn nghĩa là giữ giới hạnh đúng pháp tu hành , nếu có kẻ ăn được 3 thứ rau cai đậu hủ rôi tự hào là ăn chay thì thật là phi lý,
Còn nói lễ lạy theo phép thì trong thông lý thể ngoài rõ truyền thông, Lý có khi thì hiện khi thì ẩn, nếu được như thế mới gọi y theo pháp, nghĩa là cung kính chân tánh hàng phục vô minh đó mới là lễ bái.

Tắm gội chúng tăng công đức vô lượng, dùng 7 pháp:
1 dùng tịnh giới gọi rữa mê lầm
2/ Dùng trí huệ quán sát
3/ Lọc các điều ác ví như xà phòng thanh tẩy
4/ gứt trừ vọng tướng cũng như bàn chải làm sạch
5/ chánh tín không nghi cũng như phấn bột
6/ nhu hoà nhẫn nhục
7/ biết hổ then ăn năn việc ác cũng như ác khoác che bớt khiếm khuyết
Chúng sinh thời nay đem nước thế gian mà tắm rử cho thân tứ đại rồi nói là làm theo kinh như thế có phải sai lầm chăng ,
tính phật chẳng nhơ bổn lai không tướng lại có thể đem nước vật chất để gội rửa thân Vô Vi được chăng , chẳng sự tương ứng thì làm sao ngộ đạo
Thuận Thiên phong thuỷ gia trần nam
22/10/27/6/2022 Nhâm Dần Niên