Xem Tướng Số . Cầu An Giải Hạn

Xem Tướng Số . Cầu An Giải Hạn

Vui lòng gọi...

Đặt mua

Trần nam tiên sinh. Làm lễ cầu yên giải hạn 36 chi bách nạn

  1/ Thiên thời tái bị, 2/ cửu tinh vận hạn, 3/thiên la địa võng, 4/đia linh hưng tái, 5/ngu phương đạo lộ, 6/thiên tai bát nạn, 7/ tứ thờ lục hại, 8/ bệnh phù tử phù, 9/ hung thờ ác xác ,10/oan gia trái chủ,10/ ngũ phương phòng long , 11/ mệnh cùng số tận,12/ tà ma quỹ mụi, 13/ ôn hoàn dịch tễ, 14/ thương vong phạt tử ,15/ nội tà ngoại trùng,16/ cố khí phục thi, 17/ yêu tinh quỹ quái, 18/ dương sát âm sát, và một số bệnh hạn sát nữa tôi không tiện ghi vào đây?


LỄ NGHI THẦN PHÁP TRẦN DUY NAM ! 
         Lễ Nghi tức lễ nghĩa
         Lễ của các vị tiền bối 
TRẤN YỂM CỨU NHÂN BÁCH NẠN 
Sách có câu : SINH TỬ DO THIÊN nhưng
Lại  có câu  :  CẢI HỌA THÀNH PHÚC ? 
Trong : Phú Đức Thánh Mẫu Có Đoạn 
    ( HUNG VẬN HOÀN VỊ CÁT VẬN 
TAI TINH CHUYỂN TÁC PHÚC TINH )
Vậy nhờ Sách pháp các vị tiền bối cao tăng truyền lại 
mà ta cải họa chuyển thành phúc 
... Theo Quẻ Quái Ngũ hành mệnh thì khi thọ mệnh vào ngày, 
tháng năm khắc kỵ  thì sinh ra sát.  Có thể 1-2 hoặc 3-4 mạng  và có 
thể  tán gia bại sản do tử vào ngày tháng khắc mạng  như
Hỏa gặp Thủy lại vướng vào Trùng tang, trùng phục, 
trùng mùa v v.. 
Sách báo hung đã có ghi Cải Thầy Thì Núi Đè. 
Vậy  khi bói ra khoa thấy phạm thì phải Trấn Yểm.. 
Để  tránh họa sát thân cho Dòng Tộc.. Và tránh 
Khu Trục Hung Thần, Nhất Xa Thần Sát xâm phạm vong thi.. 

Thầy phải có văn yểm huyệt bao vệ vong thi, gioi về sức pháp. 
Trấn bùa trong quan tài. va sử dung bài :
CẤM CHỈ THIÊN ĐỊA HOÀN PHÚC DI THƯ
của cụ Tả Ao Tiên Sinh thì tiêu trừ bách nạn. 


Văn cúng vũ lâm đại thần

Duy cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, lục thập              niên tuế thứ                                nguyệt

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tín chủ…………………………………………………………………………………………………….Cẩn dụng hương đăng phù tửu, quả thẩm, kim ngân tài mạ ……………………………………………………………………………

, nhân lĩnh tiết trung, nguyên phần hương kính thỉnh… PHỤNG THIÊN, quyền tri y bộ minh y thần chưởng vũ lâm đại vương tôn thần vị tiền.

Kính thỉnh bản xứ long quân chúa mạch thổ địa chính thần vị tiền. 

Kính thỉnh bản gia đông trù tứ mệnh, định phúc định lộc táo phủ thần quân vị tiền.

Viết kim vì: Trung nguyên lĩnh tiết, thích trĩ lương thời, chư viễn ngục môn trịnh giai phóng xá: sở hữu”                                                                     

 ..………………………… viễn khí trần thế   …………….......................................................................   ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..          

đáo lệ: Báo đức kim ngân. Nhân tiết trung nguyên, tử tôn huynh đệ báo đức cho

……………………………………………………………………………………………………………..

kim ngân, minh y khí  cụ, hoa nghi tài mạ, tương hồi âm giới, như sinh thời chi dụng. phục vọng vũ lâm đại vương tôn thần chứng giám để cấp phát tận tay cho:…………………………………………………..

  nhận thủ, kim ngân tài mạ tư cấp. Nhược ngoại quỹ mưu mô lộng hành cướp đoạt tư cấp. Thực lại chư tôn thần kỳ đại đức dã thượng hưởng       vạn vạn vọng. 
                                                 
 

 

Hỡi hồn hỡi ở đâu thì lại, lĩnh của này nhất nhất nghi nghi

Thối hồn đừng gian díu làm chi, về đất phật mới tiêu giao Khoái lạc
sống phận sống thác đành phận thác

Sống thời dựng bộ cửa nhà, ở cùng nhau cho trọn đạo mẹ cha

Theo thói tục nghi gia nghi thất          
thác hồn hỡi về nơi đất phật

Mới mong rằng muôn chữ bình yên
dẫu đứt ruột ruột đâu không ai biết

Có thiên tri, địa tri, quỹ thần tri

Hỡi hồn hỡi đừng gian díu làm chi
về đất phật mới siêu sanh tịnh độ.

                                                    Bút pháp: Trần Nam Tiên Sinh